مشاوره کودک و نوجوان

ضرورت توجه به اختلالات دوران کودکی

جهت دریافت راهنمایی و مشاوره قبل از ازدواج همین حالا با ما تماس بگیرید.

شخصیت هر فردی انعکاسی از دوران کودکی اوست. رفتار و عواطف افراد ریشه در کودکی دارد. روانشناسان دورهای طالیی برای رشد کودک و نوجوان در نظر میگیرند که در این دوره رشد ذهن، روان و جسم کودک صورت میگیرد.

اکثر تغییرات و شکلگیری های روانی و جسمی تا ۷ سالگی انجام میشود. این دوران، دو ران حساس رشدی فردی است و هر مشکلی که به وجود بیاید، نباید از آن غفلت کرد و هر چه سریعتر باید به متخصص روانشناسی مراجعه کرد.

به طور معمول والدین به راحتی نمیتوانند در مورد مشاوره کودک و نوجوان خود صحبت کنند. این موضوع باعث میشود که والدین به درمانگر مراجعه نکنند و این اتفاق باعث ایجاد اختالل در بزرگسالی کودکان میشود.

فرم درخواست مشاوره

به مشاوره احتیاج دارید؟!

اهمیت سالمت روانی کودک و نوجوان

سلامت روانی هر فر د بخش مهمی از سالمت کلی او است و تاثیرات بسیار زیادی بر سلامت جسم و ذهن او دارد. سالمت روانی کودکان نیز تاثیرات بسیار بلند مدتی بر توانایی کودک و شکوفایی استعدادهایش به عنوان یک فرد بزرگسال دارد. بر اساس یکی از جدیدترین تحقیقات در سال ۲۰۱۷ ،از هر ۹ کودک ۱ نفر دچار یکی از اختالالت سلامت روان است.

چه زمانی نیاز به مشاوره کودک و نوجوان است؟!

اگر کودکان برخی یا بسیاری از عالئم یا اتفاقات زیر را تجربه کرده باشند، به احتمال خیلی زیاد نیاز به مراجعه به مشاور دارند. درمان کودکان میتواند بسیار راحت و مفید باشد، به خصوص اگر در زمان مناسب انجام شود. 

اوتیسم

اوتیسم یا در خودماندگی، اختاللی است که در روند رشد طبیعی مغز اختالل ایجاد میکند. عالئم این اختالل را میتوان بین سنها ۲-۳ سالگی قابل مشاهده است. اوتیسم باعث ناتوانی کودک در برقراری رابطه اجتماع ی با سایر کودکان میشود. 

اختلال بیش فعالی

اختلال بیش فعالی، اختلالی است که کودکان در آن بیش از حد فعالیت و تحرک دارند و دائم حواسشان پر ت میشود. این کودکان نمیتوانند برای مدتی مشغو ل انجام یک کار ثابت باشند. اعمال این کودکان معموال تکانشی است و بدون فکر دست به کارهای مختلف میزنند.

اضطراب

یکی از مشهورترین اختالالت اضطرابی در دوران کودکی، اضطراب جدایی است. کودک در این نوع اضطراب، همیشه از ترک خانه و جدا شدن از والدین ترس دارد. البته توجه به سن کودک در این نوع اضطراب بسیار با اهمیت میباشد. 

وسواس فکری و عملی

یکی دیگر از اختالالت دوران کودکی و نوجوانی وسواس فکری عملی میباشد. در وسواس عملی افراد اقدام به وارسی بیش از حد اشیا و وسایل میکنند.

اختلال افسردگی

احساس غم و اندوه بسیار زیاد، حرکات آهسته، عدم لذت از فعالیتها و عدم عالقه به زندگی از مهمترین عالئم این اختالل هستند. 

اختلال یادگیری

اکثر افراد از بهره هوش طبیعی برخوردار هستند و مشکل بینایی، شنوایی و یا حرکتی ندارند. اما در یک درس یا یک فعالیت ضعف دارند که به این ضعف اختالل یادگیری گفته میشود. این ضعف باید چندین ماه مشاهده شود تا بتوان از آن به عنوان اختالل یادگیری نام برد. 

اختلال سلوک

یکی از اختالالتی که اگر شناسایی نشود میتواند برای فرد و جامعه خطرناک باشد. معموال این اختالل از دوران نوجوانی شروع میشود و باید به روانشناس مراجعه کرد. مشهورترین علائم: نزاع و دعوا دائمی با والدین و دیگران، آزار و اذیت دیگران بدون احساس ناراحتی و شرمندگی، عدم درک احساسات طرف مقابل، فرار از مدرسه و خانه، نافرمانی و اعمال خطرناک

طلاق یا جدایی والدین از یک دیگر 

مرگ عزیزان مثل پدر و مادر و یا خواهر و برادر 

ضربه روحی یا آسیب روانی 

سوء استفادههای جنسی 

قلدری و زورگویی 

آزار عاطفی توسط دیگران 

آزار جسمی توسط دیگران 

جابه جایی یا مهارجت محل زندگی خانواده یا کودک 

سوء مصرف مواد یا اعتیاد در خانواده 

اختالل خوردن 

شنیدن صداهایی که واقعیت ندارند 

خودزن ی 

لکنت زبان 

لجبازی 

دروغگو یی بیش از حد 

شب ادراری 

افکار خودکشی

مشاوره چه کمکی به سلامت روان کودکان می کند؟

برخی از کودکان نمیتوانند مشکلات و ناراحتی های خود ر ا به والدین خود بگویند، به این دلیل که نمیخواهند والدین خود را ناراحت کنند. مشاور میتواند به کودکان کمک کند تا احساسات خود را بهتر در ک کنند و آنها را راحت تر بروز دهند. اگر این مشکلات باقی بماند تاثیر ات منفی بسیاری روی رشد و پیشرفت آنها دارد. مشاور میتواند در موارد زیر به کودکان کمک کند:

کمک به بهبود و رشد مهارت های ارتباطی کودک و نوجوان

ایجاد عزت نفس بیشتر در کودکان و نوجوانان

ساخت پشتوانه عاطفی مناسب

بهبود واژگان عاطفی

کمک به درمان اختلالات روانی

آموزش مهارت های کنار آمدن با مشکلات

و…